مرور محصولات و خدمات

بخش لایسنس

cPanel VPS Licensing System
70,200تومان
ماهانه
520,000 هزینه راه اندازی
ویژگی های پلن
CloudLinux Licensing System
140,400تومان
ماهانه
520,000 هزینه راه اندازی
ویژگی های پلن
LiteSpeed Licensing System
140,400تومان
ماهانه
520,000 هزینه راه اندازی
ویژگی های پلن
Directadmin Licensing System
70,200تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
JetBackup Licensing System
70,200تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
WHM Reseller - multi-level Reseller Plugin
70,200تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
WHMCS
73,200تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
cPanel Dedicated Licensing System
140,400تومان
ماهانه
1,040,000 هزینه راه اندازی
ویژگی های پلن
Softaculous Licensing System
52,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
CXS Licensing System
70,200تومان
ماهانه
208,000 هزینه راه اندازی
ویژگی های پلن
Imunify360 - Powered by AI and Proactive Defense
179,100تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
Plesk Web HOST - VPS Edition Licensing System
140,400تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
Plesk Web HOST - Dedicated Edition Licensing System
156,000تومان
ماهانه
702,600 هزینه راه اندازی
ویژگی های پلن
CSP Beshkon
0تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
Outgoing Spam Monitor (osm)
89,600تومان
ماهانه
179,100 هزینه راه اندازی
ویژگی های پلن
DA Reseller - multi-level Reseller Plugin for DirectAdmin
89,600تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
Virtualizor Licensing System
140,400تومان
ماهانه
208,000 هزینه راه اندازی
ویژگی های پلن

support agent
How can i help you?